شعار روز جهاني بهداشت در سال 2018

شعار روز جهاني بهداشت در سال 2018

شعار روز جهاني بهداشت در سال 2018
شعار  روز جهاني بهداشت -روز سلامتي در سال 2018: 
"Health for All Universal health coverage: everyone, everywhere"
"سلامت برای همه: پوشش همگانی سلامت برای همه، در هر مکان"
تاریخ : 1397/01/18
منبع: